What if

Điều gì đúng điều gì sai 

Điều gì nhỏ bé điều gì to lớn

Điều gì quan trọng điều gì hư không 

Điều gì vô cùng điều gì hữu hạn 

Điều gì rõ ràng điều gì rắc rối

Điều gì có điều gì không 

Điều gì dồn nén điều gì giải tỏa 

Điều gì là thực tại điều gì là ác mộng 

Sống giữa hàng ngàn lựa chọn, thì nên lựa chọn điều gì. 

Sống giữa hàng ngàn quyết định, thì nên quyết định điều gì. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.